Str. I.L. Caragiale nr. 7, Rasnov 0788 11 55 11 edrasnov@gmail.com

O Strategie europeană privind serviciile de îngrijire destinată furnizorilor și beneficiarilor acestor servicii

O Strategie europeană privind serviciile de îngrijire destinată furnizorilor și beneficiarilor acestor servicii

8 septembrie 2022 0 Comentarii

Comisia Europeană a prezentat ieri, 7 septembrie, Strategia europeană privind serviciile de îngrijire, care vizează asigurarea unor servicii de îngrijire de calitate și accesibile, inclusiv din punct de vedere financiar, în întreaga Uniune Europeană și îmbunătățirea situației atât pentru beneficiarii serviciilor de îngrijire, cât și pentru persoanele care asigură aceste servicii, la nivel profesional sau informal. Strategia este însoțită de două recomandări pentru statele membre referitoare la revizuirea obiectivelor de la Barcelona privind educația și îngrijirea timpurie și la accesul la servicii de îngrijire pe termen lung de înaltă calitate și accesibile din punct de vedere financiar.

Servicii de îngrijire de înaltă calitate și accesibile, inclusiv din punct de vedere financiar, și îmbunătățirea condițiilor de muncă și a echilibrului dintre viața profesională și cea privată pentru îngrijitori

Serviciile de îngrijire de înaltă calitate și accesibile, inclusiv din punct de vedere financiar, oferă beneficii evidente pentru toate vârstele. Participarea la educația timpurie are un impact pozitiv asupra dezvoltării copiilor și contribuie la reducerea riscului de excluziune socială și de sărăcie, inclusiv mai târziu în viață. Îngrijirea pe termen lung le permite persoanelor care, din cauza vârstei înaintate, a unei boli și/sau a unui handicap, au nevoie de ajutor pentru activitățile zilnice să își mențină autonomia și să trăiască cu demnitate. Cu toate acestea, pentru multe persoane, aceste servicii nu sunt încă disponibile sau accesibile, inclusiv din punct de vedere financiar.

Investițiile în serviciile de îngrijire sunt importante pentru atragerea și păstrarea talentelor în acest sector, care este adesea caracterizat de condiții de muncă dificile și de salarii mici, precum și pentru remedierea deficitului de forță de muncă și realizarea potențialului economic și de creare de locuri de muncă al sectorului.

Investițiile în servicii de îngrijire de înaltă calitate înseamnă, de asemenea, îmbunătățirea participării femeilor pe piața forței de muncă și a egalității de gen, în special în ceea ce privește diferențele de remunerare și de pensii între femei și bărbați. Femeile continuă să își asume cea mai mare parte a responsabilităților de îngrijire, în condițiile în care 90 % din forța de muncă din domeniul îngrijirii formale este alcătuită din femei, iar 7,7 milioane de femei nu au un loc de muncă din cauza responsabilităților de îngrijire.

Pentru a remedia aceste probleme, Comisia propune acțiuni concrete pentru a sprijini statele membre în creșterea accesului la servicii de îngrijire de înaltă calitate și la prețuri accesibile, îmbunătățind în același timp condițiile de muncă și echilibrul dintre viața profesională și cea privată pentru îngrijitori.

Educația și îngrijirea timpurie

Comisia propune statelor membre să revizuiască obiectivele stabilite în 2002 privind educația și îngrijirea timpurie, denumite și „obiectivele de la Barcelona”, pentru a spori participarea femeilor pe piața forței de muncă. Obiectivele actuale impun statelor membre să ofere servicii de îngrijire a copiilor pentru 33 % dintre copiii cu vârsta sub 3 ani și pentru 90 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și vârsta de școlarizare obligatorie. Comisia propune stabilirea unor noi obiective ambițioase, dar realiste, astfel încât până în 2030 cel puțin:

 • 50 % dintre copiii cu vârsta sub 3 ani să participe la educația și îngrijirea timpurie;
 • 96 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și vârsta de școlarizare primară obligatorie să participe la educația și îngrijirea timpurie, astfel cum s-a convenit deja în cadrul Spațiului european al educației.

De asemenea, Comisia recomandă statelor membre, printre altele:

 • să se asigure că serviciile de îngrijire a copiilor sunt accesibile, inclusiv din punct de vedere financiar, și de înaltă calitate, și că sunt disponibile atât în zonele urbane, cât și în zonele rurale sau defavorizate;
 • să introducă un drept legal la educație și îngrijire timpurie, în mod ideal fără niciun decalaj între sfârșitul concediului din motive familiale plătit și acest drept legal; să instituie măsuri specifice pentru a permite și a spori participarea la educație și îngrijire a copiilor care provin din medii defavorizate, cu handicap sau cu nevoi speciale, pentru a elimina decalajul față de populația totală de copii;
 • să analizeze numărul de ore de participare a copiilor la îngrijirea timpurie („intensitatea în timp”) și să se asigure că serviciile de îngrijire sunt disponibile pentru o durată care să le permită părinților să se angajeze efectiv într-o activitate remunerată; și
 • să încurajeze împărțirea egală a sarcinilor de îngrijire a copiilor între părinți prin combaterea stereotipurilor de gen și să sprijine o organizare a timpului de lucru favorabilă familiilor.

Îngrijirea pe termen lung

Comisia recomandă statelor membre să elaboreze planuri de acțiune naționale pentru ca serviciile de îngrijire din UE să fie mai disponibile, mai accesibile și de o calitate mai bună pentru toți, de exemplu prin:

 • asigurarea faptului că îngrijirea pe termen lung este promptă, cuprinzătoare și accesibilă din punct de vedere financiar, permițând un nivel de trai decent pentru persoanele cu nevoi de îngrijire pe termen lung;
 • extinderea ofertei și a combinației de servicii profesionale de îngrijire pe termen lung (îngrijire la domiciliu, îngrijire în comunitate și îngrijire rezidențială), eliminarea decalajelor teritoriale în ceea ce privește accesul la îngrijirea pe termen lung, introducerea de soluții digitale accesibile în furnizarea de servicii de îngrijire și asigurarea faptului că serviciile și structurile de îngrijire pe termen lung sunt accesibile persoanelor cu handicap;
 • stabilirea unor criterii și standarde de înaltă calitate pentru furnizorii de servicii de îngrijire pe termen lung;
 • sprijinirea îngrijitorilor informali, care sunt adesea femei și rude ale beneficiarilor serviciilor de îngrijire, prin formare, consiliere, sprijin psihologic și financiar; și
 • mobilizarea unei finanțări adecvate și sustenabile pentru îngrijirea pe termen lung, inclusiv prin utilizarea fondurilor UE.

Condiții de muncă echitabile și oportunități de formare pentru personalul de îngrijire

Pentru a îmbunătăți condițiile de muncă și a atrage mai multe persoane – în special bărbați – în sectorul îngrijirii, statelor membre li se recomandă:

 • să promoveze negocierile colective și dialogul social în vederea îmbunătățirii salariilor și a condițiilor de muncă;
 • să asigure cele mai înalte standarde de sănătate și securitate în muncă;
 • să conceapă programe de educație și formare continuă pentru lucrătorii din sistemul serviciilor de îngrijire;
 • să combată stereotipurile de gen legate de îngrijire și să lanseze campanii de comunicare;
 • să ratifice și să implementeze Convenția nr. 189 a OIM privind personalul casnic.

La rândul său, Comisia:

 • va analiza posibilitatea instituirii unui nou dialog social sectorial pentru serviciile sociale la nivelul UE;
 • va promova instituirea în sectorul îngrijirii pe termen lung a unui parteneriat pentru competențe în cadrul Pactului privind competențele;
 • va finanța proiecte și activități de cercetare pentru a evalua valoarea socială și economică a muncii și condițiile de muncă din sectorul îngrijirii;
 • va revizui aplicarea standardelor UE care reglementează condițiile de muncă;
 • va inventaria condițiile actuale de admisie și drepturile lucrătorilor din sistemul serviciilor de îngrijire pe termen lung care provin din țări terțe și va analiza fezabilitatea dezvoltării unor programe la nivelul UE pentru a atrage lucrători în sistemul serviciilor de îngrijire; și
 • va promova oportunitățile disponibile pentru personalul din domeniul educației și îngrijirii timpurii în cadrul programelor Erasmus+.

Etapele următoare

Propunerile Comisiei de recomandări ale Consiliului vor fi discutate de statele membre în vederea adoptării de către Consiliu. Conform propunerilor Comisiei, statele membre trebuie să informeze Comisia cu privire la măsurile de punere în aplicare a recomandărilor la un an de la adoptare. Pentru fiecare recomandare, Comisia va publica un raport aprofundat în termen de cinci ani pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra stadiului punerii în aplicare. De asemenea, Comisia va continua să monitorizeze evoluțiile politicilor în cursul semestrului european și să sprijine reformele și investițiile prin intermediul fondurilor UE disponibile.

Articol preluat de pe site-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Citește articolul integral aici.

Adaugă un comentariu

Europe Direct Râșnov

0