Str. I.L. Caragiale nr. 7, Rasnov 0788 11 55 11 edrasnov@gmail.com

Comisia abordează acțiunile abuzive împotriva jurnaliștilor și apărătorilor drepturilor omului

27 aprilie 2022 0 Comentarii

Procesele strategice împotriva mobilizării publice, cunoscute sub prescurtarea SLAPP (Strategic lawsuits against public participation), reprezintă o formă specială de hărțuire utilizată în principal împotriva jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului pentru a preveni sau a penaliza acțiunile acestora de luare de atitudine cu privire la chestiuni de interes public. Directiva propusă are ca obiect acțiunile SLAPP în materie civilă și cu implicații transfrontaliere. Pe baza noilor dispoziții, judecătorii vor putea să respingă rapid acțiunile vădit nefondate introduse împotriva jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului. Directiva prevede, de asemenea, mai multe garanții procedurale și căi de atac, cum ar fi despăgubiri pentru daune și sancțiuni disuasive pentru inițierea de procese abuzive. În același timp, Comisia adoptă o recomandare complementară pentru a încuraja statele membre să își alinieze normele naționale la legislația UE propusă și în ceea ce privește cauzele care nu au o dimensiune transfrontalieră și în ceea ce privește alte proceduri, nu numai cele în materie civilă. Recomandarea invită, de asemenea, statele membre să ia o serie de alte măsuri, cum ar fi formarea și sensibilizarea, pentru a combate acțiunile SLAPP.

Propunere de directivă a UE împotriva acțiunilor SLAPP

Directiva propusă le oferă instanțelor și persoanelor care sunt ținta acestor acțiuni instrumente prin care să răspundă în cazul inițierii de proceduri judiciare vădit nefondate sau abuzive. Garanțiile propuse se vor aplica în cauzele civile cu implicații transfrontaliere. Se preconizează că de aceste garanții vor beneficia în special jurnaliștii și persoanele sau organizațiile implicate în apărarea drepturilor fundamentale și a unei serii de alte drepturi, cum ar fi drepturile în domeniul mediului și al climei, drepturile femeilor, drepturile persoanelor LGBTIQ, drepturile persoanelor cu origine rasială sau etnică minoritară, drepturile lucrătorilor sau libertățile religioase, dispozițiile vizând însă toate persoanele angajate în mobilizarea publică pe chestiuni de interes public. Garanțiile au ca obiectiv să asigure echilibrul dintre accesul la justiție și dreptul la viață privată, pe de o parte, și protecția libertății de exprimare și de informare, pe de altă parte. Principalele elemente ale propunerii sunt:

  • Respingerea rapidă a unei acțiuni judiciare vădit nefondate – instanțele vor putea lua o decizie timpurie de respingere a unei acțiuni în cazul în care este vădit nefondată. Într-o astfel de situație, sarcina probei îi va reveni reclamantului, adică acesta va trebui să dovedească instanței că acțiunea sa nu este în mod vădit nefondată.
  • Cheltuieli de procedură – reclamantul va suporta toate cheltuielile, inclusiv onorariile avocaților persoanei chemate în judecată, în cazul în care o cauză este respinsă ca abuzivă.
  • Despăgubiri – persoana care este ținta unei acțiuni SLAPP va avea dreptul de a solicita și de a obține despăgubiri integrale pentru daunele materiale și imateriale suferite.
  • Sancțiuni disuasive – pentru a împiedica reclamanții să inițieze proceduri judiciare abuzive, instanțele vor putea impune sancțiuni disuasive celor care inițiază astfel de cauze.
  • Protecția împotriva hotărârilor pronunțate de țări terțe – statele membre ar trebui să refuze recunoașterea unei hotărâri pronunțate într-o țară din afara UE împotriva unei persoane cu domiciliul pe teritoriul unui stat membru, în cazul în care se consideră că procedurile sunt vădit nefondate sau abuzive în temeiul legislației statului membru. De asemenea, persoana care este ținta unei acțiuni SLAPP va putea solicita – în statul membru în care își are domiciliul – să i se acorde despăgubiri pentru daunele suferite și să i se acopere costurile suportate.

Recomandări pentru statele membre

Recomandarea Comisiei, adoptată astăzi, completează directiva și încurajează statele membre să se asigure că:

  • la nivel național există cadrele juridice ce prevăd garanțiile necesare, similare celor de la nivelul UE, pentru a soluționa cazurile de SLAPP care nu au o natură transfrontalieră. Acest lucru include asigurarea garanțiilor procedurale pentru respingerea rapidă a procedurilor judiciare vădit nefondate. Statele membre ar trebui să se asigure că normele lor aplicabile în materie de defăimare – unul dintre motivele cele mai des invocate pentru lansarea unei acțiuni SLAPP – nu au un impact nejustificat asupra libertății de exprimare, asupra existenței unui mediu deschis, liber și pluralist al mass-mediei și asupra mobilizării publice;
  • sunt disponibile cursuri de formare pentru profesioniștii din domeniul juridic și persoanele care pot fi ținta acestor acțiuni, astfel încât aceștia să își îmbunătățească cunoștințele și abilitățile pentru a face față în mod eficace procedurilor judiciare de acest tip. Rețeaua europeană de formare judiciară (EJTN) se va implica pentru a asigura coordonarea și diseminarea informațiilor în toate statele membre;
  • se vor organiza campanii de sensibilizare și de informare, astfel încât jurnaliștii și apărătorii drepturilor omului să poată recunoaște caracteristicile unei acțiuni SLAPP atunci când sunt ținta acesteia;
  • persoanele care sunt țintele acțiunilor SLAPP pot beneficia de sprijin individual și independent, cum ar fi cel oferit de cabinetele de avocatură care le oferă consiliere și reprezentare juridică pro bono;
  • începând cu 2023, vor trimite anual Comisiei date agregate colectate la nivel național cu privire la proceduri judiciare vădit nefondate sau abuzive împotriva mobilizării publice.

Următoarele etape

Propunerea de directivă trebuie să fie negociată și adoptată de Parlamentul European și de Consiliu înainte de a deveni un act legislativ al UE.

Recomandarea Comisiei este direct aplicabilă. Statele membre vor trebui să îi trimită Comisiei un raport cu privire la acțiunile prin care au dat curs recomandării la 18 luni de la adoptarea acesteia.

Articol preluat de pe site-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Citește articolul integral aici.

Adaugă un comentariu

Europe Direct Râșnov

0